โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการภาคีร่วมสร้าง ท่าศาลาเมืองน่าอยู่ ประเด็นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ที่มาของโครงการโครงการ

ความร่วมมือระหว่างทีมงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับทีมงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลา ร.พ.ท่าศาลา รพสต.โมคลาน อาสาสมัคร และหน่วยงานกู้ภัยท่าศาลา ซื่งเป็นการร่วมดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ซึ่งประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลท่าศาลา ในการดำเนินงานจะพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการที่จะสามารภให้ผู้สูงอายุและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดการประชุมร่วมกันในภาพรวม และแบ่งการประสานงานเป็นกลุ่มย่อย