การนำนักศึกษาลงพื้นที่
Aug 11, 2016

สรุปประเด็น เวที เรียนรู้ บทเรียน การนำนักศึกษาลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อ.ท่าศาลาและอ.ปากพนังช่วงปีการศึกษา 2558


สร้างความร่วมมือ
Mar 22, 2016

พัฒนากิจกรรมความร่วมมือระหว่างทีมงานของมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์กับอบต.ท่าศาลาและทีมงาน และประธาน อสม ประธาน อผส ของตำบลท่าศาลา เพื่อหากรอบ ประเด็นความร่วมมือ ที่จะขยับขับเคลื่อน ร่วมกันต่อไป