Second news H1

สรุป ประเด็น เวที เรียนรู้ บทเรียน การนำนักศึกษาลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อ.ท่าศาลาและอ.ปากพนังช่วงปีการศึกษา 2558 โดยโครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร่วมกับหลักสูตรมนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ วันที่11 สค2559 อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์ เวลา 9.30-11.30 น

1.ผู้เข้าร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มาจากกลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง4 (แพทย์ศาสตร์ อ.ธารินทร์ พยาบาล อ.กำไล สหเวชศาสตร์สาธารณะสุข อ.วาริทและเภสัชศาสตร์อ.ธนวิช อ.ฉวีวรรณ) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อ.นิพนธ์ อ.สิริพร และศูนย์บริการวิชาการ( อ.ภีม อ.ธนิต)

2.กระบวนการที่ได้พูดคุยหารือ ผ่านการเรียนรู้ชุดประสบการณ์ที่ได้นำนักศึกษาของหลักสูตรศึกษาทั่วไป 3เทอมจำนวน1,119คน ซึ่งมาจากเกือบทุกสำนักวิชาในมหาวิทยาลัยโดย อาจารย์สิริพร(อ.มดและอ.กำไล/ทีมงานที่ได้บอกเล่าพูดคุยให้เห็นทั้งภาพ บรรยากาศสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพร้อมประเด็นปัญหาต่างๆที่ได้จาก

การเตรียมการและจัดกระบวนการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม อาสาและพัฒนาตัวเองตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาอันเป็นการ

เตรียมการทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นให้นักศึกษาในชั้นปีแรกๆ

ได้ฝึกฝนอันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในปีต่อๆไปที่ีจะได้เรียนรู้

เพิ่มทักษะสายอาชีพของตนเองต่อไป

3.หลังจากการให้ข้อมูล การพูดคุย การเรียนรู้ จากการได้ไปทำกันมาแล้วสำนักวิชาต่างๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์

สุขภาพก็ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานในส่วนของแต่ละสำนักได้ไปดำเนินการมาเช่นกันซึ่ึ่งต่างก็ได้เรียนรู้และเติมเต็มประสบการณ์มุม

มองในการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของ การเรียน การสอน รายวิชา การวิจัย บริการวิชาการ ของแต่ละสำนัก ซึ่งทั้งสองสำนัก แพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ได้วางขั้นตอน แนวทางการดำเนินงานในส่วนของสำนักไว้ค่อนข้างจะชัดเจน แล้ว การทำงานกับพื้นที่ ชุมชน ตั้งแต่ชั้นปีที่1 ถึงปีที่2-3-4และ5-6 และสำนักอื่นๆก็มีพื้นที่การดำเนินงานของตนเองที่แตกต่างกันออก

ไป ซึ่งภาพที่พบเห็นร่วมกันก็คือขาดการประสาน ร่วมกัน และไม่ทราบว่าใคร ทำอะไรกันตรงไหนอย่างไร ในพื้นที่และชุมชนที่ลงไปทำงานทำให้ เกิดเป็นจุดอ่อน ของการทำงานในเชิงระบบขององค์กรและอาจส่งผลต่อการสร้าง

ความยุ่งยากให้กับพื้นที่และชุมชนที่ลงไปปฏิบัติงานด้วย

4.ประเด็นสำคัญๆที่ได้จากการพูดคุยและเรียนรู้ร่วมกันในเวทีนี้มีดังนี้

-สิ่งที่ได้พบเห็นร่วมกันก็คือในแง่ของการนำนักศึกษาลงไปเรียนรู้

จากพื้นที่ร่วมกันทั้งผู้จัดกระบวนการและทีมงานภาคีเครือข่ายนั้นนักศึกษาได้ฝึกฝนและเติบโตวุฒิภาวะการพัฒนาตนเองแน่นอนและจะมีผลต่อไปในโอกาสที่จะได้เสริมเติมแต่งด้วยความรู้และทักษะ

เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพต่างๆของตนเองและที่สำคัญคือเกิด

มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะตนเองและครอบครัว

ของตนเองที่มีทั้งปู่ย่าตายายเกิดเป็นมิติมุมองที่เข้าใจต่อวิชาชีวิต

ได้โดยตรงไปด้วย

-ในแง่ขององค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เกิด ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันและเสริมพลังด้วยกันได้เกิด

บรรยากาศของความร่วมมือกันในการจัดการบริการสังคมชุมชนผู้สูงอายุในพื้นที่

-ผู้สูงอายุในพื้นที่เกิดความสุขและมีชีวิตชีวาและสีสรรค์สดชื่นขึ้นเมื่อได้มีเวทีกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันที่ต่างฝ่ายต่างก็ได้เติมเต็มพลังให้

กันทั้งวัยของคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย เป็นบรรยากาศ ที่เปี่ยมพลัง

-ในส่วนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งแพทย์ เภสัช สหเวชสาธารณะสุขและพยาบาล ได้เห็นประโยชน์ ของรายวิชานี้ ว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการได้ปูพื้นฐานทักษะให้กับนักศึกษา

ซึ่งจะได้นำไปเป็นฐานของการเติบโตในวิชาชีพของตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย

-ประเด็นที่อยากเห็นก็คือทำอย่างไรให้เกิดการบูรณาการการทำงาน

ร่วมกันทั้งในส่วนของการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งจะต้องมาจัดระบบในการจัดเป็นโปรแกรมร่วมกันที่จะให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ ทั้งผู้จัดให้บริการและชุมชนพื้นที่ที่ได้ลงไปปฎิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและจะได้วางน้้ำหนักในจุดที่โฟกัสร่วม

กันได้และการจัดแบ่งบทบาทภารกิจกันให้ชัดเจนได้ด้วยก็จะดียิ่งขึ้น ซึ่งเคยมีแนวคิดที่จะทำงานกันในเชิงบูรณาการที่จะลงไปทำงานในพื้นที่เดียวกันแต่แผนและการทำงานตรงนี้ยังขาดความชัดเจนและ

ความต่อเนื่อง

5.ข้อเสนอ อยากจะให้มีการจัดระบบ ตรงกลาง ของ หน่วยงานในการประสานงาน ทั้งข้อมูล ความรู้ ชุดประสบการณ์ ที่กระจัดกระจายอยู่ให้เป็นระบบเป็นชุดของยุทธศาสตร์มีการแม้ปปิ้งและโรดแม้ปพร้อมมีกลไกของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนเพื่อแต่หน่วย

งานจะได้เห็นและออกแบบกำหนดเป้าหมายกรอบและแนวทางการทำงานของตนเองภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็น แผนงาน โครงการของแต่ละหน่วยงานและสามารถสื่อสารข้อมูล เรือ่งราวต่างๆให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมร่วมกันได้อีกด้วย....

Photos


Views: 273