First news H1

พัฒนากิจกรรมความร่วมมือระหว่างทีมงานของมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์(วันนี้มีตัวแทน ศบว ศค ส .พยาบาล ส .สหเวช)กับอบต.ท่าศาลาและทีมงาน และประธาน อสม ประธาน อผส ของตำบลท่าศาลา ) เพื่อ หากรอบ ประเด็นความร่วมมือ ที่จะขยับขับเคลื่อน ร่วมกันต่อไป ได้ ในกี่ประเด็น

ที่พร้อมจะทำงานร่วมกันในพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกัน โดยกรอบใหญ่ที่วางไว้ ประมาณ 4 เรื่อง ที่จะต้องหารือพูดคุยกันต่อไปในรายละเอียด สำหรับ

1. สร้างทีมงาน ที่เป็นแกนนำ

ในการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งคงจะพัฒนาไปสู่องค์กร ความร่วมมือที่ชัดเจน อาจอยู่ในรูปของ คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนคณะทำงานประสานงาน ที่ปรึกษา ในการเซ็ทงานร่วมกัน ตั้งแต่ แผนงานยุทธศาสตร์ 3-5ปี เข้าสู่แผนงานของอบต ท่าศาลา ที่เชื่อมเข้ากับงานปกติของอบต ที่มีข้อบัญญัติรองรับในการทำงาน

2. พัฒนาเครื่องมือ ในเรื่องของการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เข้ามาเป็นฐานในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน และการใช้ การความรู้ จากฐานของกิจกรรม โครงการ มาเป็นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ ทีมงานต่างๆในการยกระดับความรู้ความสามารถ ของ กลไกการทำงาน เพื่อสู่ Roadmap

ร่วมที่ได้วางไว้

3. เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ของตำบลท่าศาลา และได้งบประมาณในการไปศึกษาดูงานจากพื้นที่ตัวอย่างจากจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมตัวคณะที่จะไปในครั้งนี้ด้วย

4. เรื่องอื่นๆ เช่นเรื่อง ของ อาจารย์ตุ๊ก จากสำนักวิชาสหเวช ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ และอาจรวมถึงเรื่องของการออกแบบการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุ(ส สถาปัตย์ และกระทรวง พม สนับสนุนโครงการ) เป็นต้น

Photos


Views: 268